top of page

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ATLETİK SPORTİF HİZMETLER SAN VE TİC. A.Ş.. (“Athletic House”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, Athletic House bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Athletic House ‘a sair yollarla iletmiş olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarası, fotoğrafınız, doğum yeri ve/veya tarihi ile nüfusa kayıtlı olduğunuz il, cinsiyet, boy, kilo, kan grubu, vücut kitle indeksi, vücut analizi, sağlık geçmişi, uyruk bilgileriniz, ev ve/veya ikametgah adresi, e-mail adresi, ev ve/veya cep telefonu ve/veya çağrı cihazı ve/veya fax numarası bilgileriniz, üyelik sözleşmesinin devamı sürecinde elde edilen Athletic House Yönetmelikleri, Prosedür, Politika ve/veya Talimatları ile uyumlu hareket edip etmediğinizin tespiti amacıyla tutulan tutanak, kamera görüntüleri, giriş-çıkış bilgileriniz, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya çağrı merkezi çalışma standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; Athletic House ‘a iletmiş olduğunuz her türlü bilgiler ile diğer verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Athletic House’a; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup Athletic House tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Athletic House tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 

 •  3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, Athletic House bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

 •  Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,

 •  Athletic House bünyesinde yer alan spor tesislerinin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,  Size özel kişiselleştirilmiş spor programları hazırlanması,

 •  Spor tesislerimiz ile ilgili fiyat teklifi almanız halinde kampanya ve indirimler hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma

 •  Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 •  Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 •  Mevzuat uyarınca ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,  Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

 •  Spor tesislerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 •  Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,

 •  Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

 •  İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

 •  İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

 •  Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye memnuniyetinin artırılması

 •  Üyeliğiniz süresinde grup derslerinde yer alan fotoğraflarınızın Athletic House sosyal medya platformalarında yayınlanarak tanıtımların yapılması,

 •  Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi

 •  ve bunlarla sınırlı olmaksızın, spor tesisi üyelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, üye memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.


İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Athletic House ve/veya Athletic House ‘a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3- Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, Athletic House bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili diğer sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; bankalar, mali müşavirler, avukatlar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; Athletic House bünyesinde yer alan spor tesislerine gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin Athletic House tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz spor tesisi adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı ……………. adresine e-posta ile göndererek;

 

 •  Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Athletic House ‘un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


Athletic House, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun Athletic House hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

6- KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:

 

 •  Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

 •  Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,

 •  Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 •  Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 •  Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Athletic House ‘un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

bottom of page